BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10430/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế ô tô cứu thương NK phục vụ lô 09.1

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thiết bị và xây dựng Minh Giang;
(Số 48, đường 4, P. An Phú, Q, 2, TP. Hồ Chí Minh)
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trảlời công văn số 709-TCHQ/CV-2014 ngày 09/7/2014 của Công ty TNHH Thiết bị vàxây dựng Minh Giang đề nghị xem xét xe cứu thương nhập khẩu cung cấp cho Liêndoanh Việt - Nga Vietsovpetro từ nguồn kinh phí của lô 09.1 là thiết bị y tế,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vềkiến nghị của Công ty TNHH Thiết bị và xây dựng Minh Giang nêu, Bộ Tài chính đãcó công văn số 7476/BTC-TCHQ ngày 06/6/2014 trả lời. Ngoài ra, trường hợp củaCông ty TNHH Thiết bị và xây dựng Minh Giang nhập khẩu 01 chiếc xe ô tô cứuthương để cung cấp cho Trung tâm y tế Vietsovpetro (sử dụng nguồn tài chính củalô 09.1) nhằm khám chữa bệnh cho cán bộ công nhân viên của Liên doanh thì khôngthuộc đối tượng miễn thuế hải quan theo Điều 7 Hiệp định năm 2010 vì hoạt độngkhám chữa bệnh không thuộc đối tượng hoạt động chính của Liên doanh.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thiết bị và xây dựng Minh Giang, Cục Hảiquan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân