BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10431/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công vănsố 1083/HQĐT-NV 1085/HQĐT-NV 1093/HQĐT-NV 1094/HQĐT-NV ngày 17/7/2013 củaCục Hải quan Đồng Tháp về việc đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt. Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính qui định vềĐiều kiện áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước đã giải thể nêu tại khoản 2Điều 2 Thông tư này thì phải đảm bảo các điều kiện sau:“Doanh nghiệp nhànước hạch toán độc lập”

Theo đó, hồ sơ CụcHải quan Đồng Tháp đề nghị xóa nợ đối với các Công ty sau chưa đủ điều kiện xemxét xóa nợ vì chưa có cơ sở xác định các Công ty này hạch toán độc lập.

- Công ty XNK NôngThủy sản, trực thuộc Liên hiệp XNK Nông - Công nghiệp thực phẩm số tiền đề nghịxóa nợ là: 93.909.000 đồng;

- Công ty XNK II,trực thuộc Liên hiệp Công ty Đồng Tháp số tiền đề nghị xóa nợ là: 1.018.186.281đồng;

- Xí nghiệp Liênhiệp may, thuộc Liên hiệp Công ty Đồng Tháp số tiền đề nghị xóa nợ là:763.703.237 đồng;

- Xí nghiệp ĐôngLạnh, trực thuộc Công ty XNK tỉnh Đồng Tháp số tiền đề nghị xóa nợ là:33.734.360 đồng.

Đề nghị Cục Hảiquan Đồng Tháp kiểm tra, trường hợp các Công ty nêu trên hạch toán phụ thuộcCông ty mẹ, thì khi giải thể Công ty mẹ phải thanh toán nợ cho công ty thànhviên. Trường hợp nếu có đủ cơ sở chứng minh Công ty giải thể hạch toán độc lậphoặc Công ty mẹ đã có quyết định giải thể, chuyển đổi thì lập hồ sơ theo đúngqui định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quanthông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để B/cáo);
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang