TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10433/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Quảng cáo Phượng Hoàng Địa chỉ: 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3Mã số thuế: 0306250381

Trả lời vănbản số 04- 15/PH-15 ngày 30/3/2015 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định thuế suất 0%:

- Tại Khoản 1b Điều 9 quy định về thuế suất 0%:

“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

…”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp của Công ty theo trình bày ký hợp đồng với khách hàng tại Ấn Độ cung cấp dịch vụ quản lý khách hàng, quản lý dự án, quản lývà phát triển ý tưởng, đưa ra chiến lược tiếp thị nội dung và kỹ thuật số, ra mắt truyền thông và truyền thông chuyên đề, tham gia vào các kênh quảng cáo đứng đầu của khách hàng thông qua tìm kiếm, hiển thị, quảng cáo trên facebook, cung cấp bảng phân tích truyền thông mạng xã hội, theo dõi và báo cáo về khán thính giả, phương tiện truyền thông, công cụ, thông s, tiêu chuẩn, lợi ích những thông tin nội bộ nhằm để tiếp thị và truyn thông trên mạng xã hội, lôi cuốn được nhiều người truy cập vào website của khách hàng thìdịch vụ này được xác đnh là tiêu dùng tại Việt Nam, phải áp dụng thuế sut thuế GTGT là 10%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;

- P
hòng PC;- Lưu:VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga