BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10434/TCHQ-TXNK
V/v ghi thu, ghi chi thuế TT ĐB xe ô tô cứu thương

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH ĐTPTCN và TM MỹAnh
(Số 16 Ngõ 135 Phố Núi Trúc, Phường Kim Mã, Thành phố Hà Nội)

Tổng cục Hải quannhận được công văn số 01/2014/MA-TCHQ ngày 1/8/2014 của Công ty TNHH ĐTPTCN vàTM Mỹ Anh (Công ty TNHH Mỹ Anh) về việc đề nghị được thực hiện ghi thu, ghi chisố tiền thuế TTĐB đối với lô hàng 03 xe ô tô cứu thương nhập khẩu. Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vướng mắc củaCông ty Mỹ Anh, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4315/TCHQ-TXNK ngày30/7/2013 yêu cầu Công ty bổ sung thêm các chứng từ còn thiếu và đề nghị Côngty làm rõ một số vướng mắc liên quan tới lô hàng 03 xe ô tô cứu thương nhập khẩu.Tuy nhiên, cho đến nay Công ty không cung cấp được các chứng từ theo yêu cầutại công văn số 266/BTC-CST và công văn số 4315/TCHQ-TXNK nêu trên, bao gồm:

+ Văn bản xác nhậncủa Cục Thuế địa phương về việc xe ô tô nhập khẩu phải nộp thuế TTĐB đúng là xeô tô đăng ký sử dụng tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh sử dụng xe ô tô xin thực hiệnghi thu, ghi chi.

+ Văn bản xác nhậncủa Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh về nguồn kinh phí ngân sách chưa bố trí kinhphí để nộp thuế TTĐB.

Do đó, Tổng cụcHải quan không đủ cơ sở để xem xét trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết theoquy định.

Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty TNHH Mỹ Anh được biết, thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân