B TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10437/ TCHQ-TXNKV/v hoàn thuế GTGT đối với cổ vật

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
-
Cục Hải quan TP.Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn s 5806/UBND-VH ngày28/10/2015 của y ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hoàn thuế giá trịgia tăng (GTGT) đối với cổ vật chiếc xe kéo tay của Hoàng thái hậu Từ Minh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 02/11/2015, Bộ Tài chính có công văn số 16192/BTC-TCHQ hướngdẫn về thuế GTGT đối với cổ vật nhập khẩu (bản chụp gửi kèm). Đề nghị yban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đôHuế liên hệ với Cục Hải quan TP.Hà Nội để làm thủ tục hoàn trả tiền thuếGTGT đã nộp theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để y ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế,Cục Hải quan TP.Hà Nội biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT,TXNK-Phương (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái