BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1044/BVTV-KD
V/v kiểm dịch thực vật hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan Đồng Nai.

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được công văn số 1163/HQĐNa-GSQL ngày 01/6/2015 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc kiểm dịch thựcvật hànghóa mua bán giữa doanh nghiệpnội địa và doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, sau khi xem xét, Cục BVTV có ýkiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT thìpallet gỗ thuộc danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Tuy nhiên, tại khoản1, Điều 25 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật nêu rõ:Kiểm dịch thực vật đượcthực hiện đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quácảnh và kiểm dịch thực vật nội địa theo quy định tại Luật nàyvà tại Điều3, Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ghi rõ:Nhập khẩu: bao gồm các hoạt động nhậpkhẩu, tạm nhập tái xuất lô vật thể, chuyển cửa khẩu và chuyển vào kho ngoạiquan; xuất khẩu bao gồm: các hoạt động xuất khẩu, tạm xuất và tái xuất lô vậtthể.

Như vậy, hoạt động mua bán pallet gỗ của các doanhnghiệp nội địa với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp sẽ khôngphải làm thủ tục kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu.

Vậy, Cục BVTV phúc đáp và đề nghị quý Cục phối hợp hướng dẫn cho các doanh nghiệp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (Cục GSQL);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung