TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1044/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Vụ Khoa học và Công nghệ -Bộ Công Thương.

Ngày 22/7/2015, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tng cục Hải quan có công văn số 780/GSQL-GQ1 về vướng mắc củamột số Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi triển khai thực hiện Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 11039/QĐ-BCTngày 03/12/2014 của Bộ Công Thương. Theo đó, qua kiểm tra, Cục Giám sát quản lývề Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận thấychưa có đơn vị, tổ chức nào được Bộ Công Thương chỉ định thực hiện việc kiểmtra hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với mặt hàng “Lò hơi, nồi hơi trongcác xí nghiệp công nghiệp”.Đ nghị quý Vụ nghiên cứu, xem xét vàsớm có hướng dẫn để cơ quan hải quan thực hiện thống nhất.

Trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:

- Như trên;
-
PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
-
Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương;
-
Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (đ biết);
-
Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải