BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1044/LĐTBXH-TL
V/v chế độ phụ cấp thu hút

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Ban Quản khu công nghiệp Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi)

Trả lời công văn số 110/CV-BQL ngày 28/02/2003 của Ban Quản lý khu công nghiệp Dung Quất về việc ghi tại trích yếu; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 2886 TC/CSTC ngày 28/03/2003, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1. áp dụng mức phụ cấp thu hút mức 30% lương cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức, viên chức, công nhân (kể cả hợp đồng), thực tế đến làm việc ở Ban Quản lý khu công nghiệp Dung Quất.

2. Nguồn kinh phí và cách chi trả:

a. Nguồn kinh phí thực hiện phụ cấp thu hút nêu trên lấy trong dự toán ngân sách được giao hàng năm của Ban Quản lý khu công nghiệp Dung Quất.

b. Cách chi trả phụ cấp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 02/6/1993 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

3. Thời gian áp dụng phụ cấp thu hút là 03 năm (từ ngày 01/4/2003 đến 31/03/2006). Trong thời gian trên, nếu Nhà nước có quy định mới về chính sách tiền lương thì sẽ xem xét, điều chỉnh lại.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời để Ban Quản lý khu công nghiệp Dung Quất biết và thực hiện theo đúng thoả thuận trên./.

KT/BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng