BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10442/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng máy làm mát không khí bằng bay hơi

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng “Máy làm mát không khí bằng bay hơi”. Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ chú giải 3(b) Chương 85 - Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ;

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012 nhóm 84.79, nhóm 85.09;

- Mặt hàng “Máy làm mát không khí bằng bay hơi” loại có trọng lượng trên 20kg, có cấu tạo dạng khối chữ nhật, mặt trước là cửa gió đẩy gió mát ra, bên trong có một khoang chứa nước, một máy bơm nước thực hiện việc bơm nước tuần hoàn từ khoang chứa nước lên một khối giấy làn sóng rồi chảy về khoang chứa nước; trong quá trình chảy tuần hoàn, nước bị bay hơi, hơi nước thu nhiệt làm giảm nhiệt độ môi trường xung quanh và quạt thổi hơi mát ra mặt trước; thuộc nhóm 84.79, mã số 8479.60.00.

- Mặt hàng “Máy làm mát không khí bằng bay hơi” có cấu tạo tương tự như trên, loại có trọng lượng không quá 20kg, thuộc nhóm 85.09, phân nhóm 8509.80 - Thiết bị khác, mã số 8509.80.90.

2. “Máy làm mát không khí bằng bay hơi” là mặt hàng phức tạp, khó phân loại, phải qua quá trình xem xét mới có kết luận cuối cùng về mã số. Mặt khác, khó có thể xác định tiêu chí về trọng lượng hàng hóa (loại không quá 20 kg và loại trên 20kg) đối với những lô hàng đã thông quan do kết quả phân tích, tài liệu kỹ thuật, hồ sơ nhập khẩu và khai báo của doanh nghiệp không thể hiện. Do vậy, theo Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính, hướng dẫn phân loại trên đây áp dụng kể từ ngày 04/11/2016.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kiểm định HQ (để t/hiện);
- Cục KTSTQ (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái