BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10449/TCHQ-TTr
V/v chấn chỉnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

- Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục.

Thời gian qua các đơn vị trong ngành Hải quan đã có nhiều cốgắng trong việc thực hiện quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tốcáo. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong ngành đã được giải quyết triệt để,không xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài gây bức xúc trong dư luận,quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp được đảm bảo, tạođược niềm tin của nhân dân.

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra của Tổng cục Hảiquan, Thanh tra bộ Tài chính tại một số đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và cácCục Hải quan tỉnh, thành phố vẫn còn tồn tại một số vấn đề như phân loại, xử lýgiải quyết đơn khiếu nại, tố cáo chưa đúng thủ tục, trình tự theo quy định; mộtsố vụ việc giải quyết còn chậm, việc theo dõi,phân loại đơn chưa tập trung vào một đầu mối dẫnđến tình trạng tổng hợp báo cáo về công tác này còn hạn chế, chưa sát với tìnhhình thực tế.

Đthực hiện hiệuquả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 15/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnhvà nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; văn bảnsố 34/TTCP-TD &XLĐT ngày 19/5/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ; Công văn s 334/BTC-TTr ngày 06/6/2014 của Bộtài chính về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tốcáo. Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị trong toàn ngành khắc phục tồn tại,củng cố và tăng cường có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trongngành Hải quan, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục trongthời gian ti, quán triệt và thực hiện những vấnđề sau đây:

1. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản nghiên cứu và áp dụng đúng các quy định củaLuật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân. Cụ thể các văn bản sau:

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 của Quốc Hội; Nghị định số 75/2012/NĐ-CPngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 quy định quy trình giải quyết khiếunại hành chính.

- Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 của Quốc Hội; Nghị định số 76/2012/NĐ-CPngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 quy định quy trình giải quyết tốcáo.

- Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 của Quốc Hội; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều củaLuật tiếp công dân (có hiệu lực từ 15/8/2014).

Các đơn vị trong ngành kịp thời cập nhật và triển khai cácvăn bản pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi được cơquan có thẩm quyền ban hành. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổchức trên địa bàn để tuyên truyền, tăng cường phổ biến trong nhân dân và doanhnghiệp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo..

2. Chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp côngdân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầucơ quan, đơn vị; xác định công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp côngdân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, cấp bách và lâu dài; coikết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân là mộttiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của người đứngđầu cơ quan đơn vị và cán bộ, công chức có trách nhiệm.

3. Bố trí cán bộ có năng lực, am hiểu phápluật làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện việc tiếp nhận, phânloại, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, trình tự,thủ tục, thời hạn, lưu giữ hồ sơ đúng quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáovà công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật.Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo xảy ratrong phạm vi quản lý của mình. Tập trung chỉ đạo, giải quyết ngay từ cơ sở,hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài gâybức xúc trong dư luận nhân dân.

Làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo để rút kinhnghiệm, chấn chỉnh công tác quản lý hành chính nhà nước; xác định rõ tráchnhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về những đơn vị cấp dưới, cán bộ, công chức, lãnh đạo cóliên quan đã ban hành quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính trái phápluật dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo. Cán bộ, công chức được giao làm côngtác tham mưu xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo mà làm không hết chức tráchnhiệm vụ dẫn đến vi phạm về thủ tục, trình tự, thời gian giải quyết vụ việc,tùy tính chất, mức độ sai phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hành chính.

4. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, bố trí thời gian hợp lý để trựctiếp gặp gỡ, đối thoại và lắng nghe ý kiến của nhân dân; xem xét đầy đủ các khíacnh pháp lý và thực tế để có biệnpháp giải quyết có lý, có tình và có tính khả thi, chấm dứt việc khiếu nại. Hạnchế tối đa vụ việc khiếu kiện ra tòa án hành chính. Trường hợp có vụ việc khiếunại, tố cáo tập trung đông người tại cơ quan, đơn vị thì Thủ trưởng, người đứngđầu các cơ quan, đơn vị phải phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ cóthẩm quyền phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng để nghiên cứu biện phápgiải quyết, không để công dân tập trung gây mất an ninh, trật tự công cộng trênđịa bàn, cơ quan, đơn vị.

5. Về việc phân loại, xử lý, tổng hợp báo cáo đơn thư khiếu nại, tố cáo:

- Đối với các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan:

Giao Thanh tra Tổng cục làm đầu mối giúp lãnh đạo Tổng cụcthực hiện việc tiếp nhận, phân loại đơn, xử lý, theo dõi, quản lý đơn thư khiếunại, tố cáo, tổng hợp trình lãnh đạo Tổng cục báo cáo Bộ Tài chính theo quyđịnh.

Văn phòng Tổng cục khi nhận được các đơn tố cáo, kiến nghị,phản ánh (bao gồm cả đơn nặc danh, mạo danh) có liên quan đến các đơn vị, cánbộ, công chức trong ngành gửi đến lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị thuộc cơ quanTổng cục thì chuyển đến cho Thanh tra Tổng cục phân loại, xử lý giải quyết.

Đối với đơn khiếu nại, để đảm bảo thời gian thụ lý, giảiquyết kịp thời Văn phòng Tổng cục có thểchuyển ngay cho các đơn vị thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, để tham mưucho lãnh đạo Tổng cục thụ lý, giải quyết theo quy định (ví dụ: khiếu nại lĩnhvực thuế thì chuyển cho Cục thuế XNK tham mưu giải quyết). Đồng thời sao gửi ngay cho Thanh tra Tổng cục 01 bảnđể theo dõi, tổng hợp hoặc phối hợp giảiquyết.

Đối với các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục khi nhận được đơnkhiếu nại, tố cáo do lãnh đạo Tổng cục phê duyệt giao xử lý, sau khi phân loạixử lý đơn, tiến hành thụ lý hoặc chuyển đơn cho các đơn vị khác xử lý phải đồngthời thông báo cho Thanh tra Tổng cục biết để theo dõi. Khi có kết quả giảiquyết cũng phải thông báo cho Thanh tra Tổng cục biết để tổng hợp, phục vụ côngtác báo cáo Bộ Tài chính định kỳ.

- Đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

Đầu mối giúp lãnh đạo Cục về công tác theo dõi, tổng hợp báocáo, quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong toàn Cục là Phòng Thanh tra hoặcbộ phận được giao kiểm tra, theo dõi, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo(đối với Cục không có Phòng Thanh tra). Lãnh đạo Cục cần có quy định cụ thể đểcác đơn vị thuộc và trực thuộc định kỳ báo cáo tình hình, số liệu, kết quả vềtiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị cho đầu mối của Cục.

6. Giao Thanh tra Tổng cục có kế hoạch kiểm tra hoặc hướng dẫn các đơn vịtiến hành đôn đốc tự kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.Phát hiện tồn tại thiếu sót của các đơn vị thuộc và trực thuộc để giúp lãnh đạoTổng cục kịp thời có chỉ đạo, chấn chỉnh hướng dẫn. Đ xuất kế hoạch phối hợp với Trường Hải quan Việt Nam, Thanhtra Bộ Tài chính tổ chức tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo,nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra trong thời gian tới.

Nhận được công văn này, Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệmtổ chức thực hiện ngay. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu báo cáo vềTổng cục (qua Thanh tra Tổng cục) để tiếp tục có chỉ đạo, hướng dẫn./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Thanh tra Bộ Tài chính (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, TTr(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình