BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1045/BNV-CCVC
V/v rà soát văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức.

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày20 tháng 3 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 365/QĐ-TTg phêduyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức. Để triển khai thựchiện nhiệm vụ được giao tại khoản 2 mục II Kế hoạch triển khai thực hiện Luậtcán bộ, công chức: “Các Bộ, ngành và địa phương tổ chức rà soát văn bản quyphạm pháp luật thuộc thẩm quyền, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung,thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật cán bộ, công chức. Bộ Nội vụ chịutrách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời gian hoàn thành: tháng6 năm 2009”, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổchức có liên quan triển khai thực hiện một số công việc sau đây:

1.Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương tổchức rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền đã ban hành liên quanđến việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ, ngành, địa phương mình quảnlý. Trên cơ sở đó, thống kê các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủybỏ khi Luật cán bộ, công chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010và xác định cụ thể các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức đượctiếp tục thực hiện đối với đối tượng là những người làm việc trong đơn vị sựnghiệp công lập mà không phải là cán bộ, công chức quy định tại Luật cán bộ,công chức cho đến khi ban hành Luật Viên chức.

2.Trên cơ sở kết quả rà soát, thống kê văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, côngchức thuộc thẩm quyền ban hành, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổchức có liên quan báo cáo bằng văn bản về Bộ Nội vụ theo các nội dung chính sauđây:

-Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành về cán bộ,công chức sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

-Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành cần sửa đổi,bổ sung khi thực hiện Luật cán bộ, công chức.

-Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành được tiếp tụcthực hiện đối với đối tượng là những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp cônglập mà không phải là cán bộ, công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức chođến khi ban hành Luật viên chức.

Báocáo của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan đề nghịgửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 6 năm 2009 để Bộ Nội vụ tổnghợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo tiến độ thời gian được giao.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP;
- Lưu VT, CCVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng