BỘ XÂY DỰNG
--------------------
V/v: Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam
Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 196/TVXD-KH ngày 12/5/2011 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam về chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình đã bao gồm cả chi phí đánh giá tác động môi trường.
Trường hợp dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP (và Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 5/6/2011) thì chi phí cho công việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường này được lập dự toán riêng.
Bộ Xây dựng đang rà soát sửa đổi bổ sung Quyết định số 957/QĐ-BXD, trong đó sẽ bổ sung chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP .
Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Văn Sơn