BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1045/BXD-QLN
V/v đề nghị gửi báo cáo rà soát kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp đảm bảo hiệu quả đầu tư các cụm, tuyến dân cư trên địa bàn.

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2012

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An

Ngày 21/02/2012, Bộ Xây dựng cócông văn số 227/BXD-QLN đề nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo rà soát kết quả thựchiện cụ thể các mục tiêu chủ yếu của từng cụm, tuyến dân cư đã đầu tư xây dựngtrên địa bàn, tổng hợp những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc các hộ dân vào ởtrong các cụm, tuyến dân cư còn thấp so với kế hoạch đề ra; đồng thời đề xuất,kiến nghị các biện pháp phù hợp đối với từng cụm, tuyến dân cư, nhằm thu hútcác hộ dân vào ở, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Thời hạn đề nghị gửi các nội dungtrên về Bộ Xây dựng trước ngày 15/3/2012. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Xây dựng chưanhận được các nội dung theo yêu cầu nói trên.

Để các Bộ, ngành Trung ương vàUBND Tỉnh có cơ sở thống nhất giải pháp thu hút các hộ dân vào ở trong các cụm,tuyến dân cư và các giải pháp nhằm đảm bảo và nâng cao hiệu quả đầu tư các dựán cụm, tuyến dân cư trước khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ, một lần nữa, Bộ Xây dựng đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng vàcác đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu tại công văn số227/BXD-QLN nói trên và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/7/2012.

Đề nghị UBND Tỉnh quan tâm, chỉđạo thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Sở XD tỉnh Long An;
- Lưu VT, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam