TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1045/GSQL-GQ1
V/v Trả lời Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cổng Thông tin Điện tử -Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được Phiếu hỏiđáp số 725/BTC-THTK ngày 25/7/2014 của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chínhchuyển 02 vướng mắc về nội dung: Kiểm tra thực tế đối với lô hàng bị phân vàoluồng đỏ; và hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệptrong trường hợp trên tờ khai hải quan không xác định được ngày hoàn tất thủtục hải quan (do Hải quan quên đóng mộc ngày). Về việc này, Cục Giám sát quảnlý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Về nội dung thứ nhất liên quan quy trình xử lý thủtục hải quan tại Chi cục HQCK Cảng Sân bay Vũng Tàu thuộc thẩm quyền quản lýcủa Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan BàRịa - Vũng Tàu để đơn vị căn cứ trên bộ hồ sơ hải quan và thực tế hàng hóa, xemxét hướng dẫn cụ thể. Trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì BộTài chính - Tổng cục Hải quan sẽ có chỉ đạo trên cơ sở báo cáo của Hải quan địaphương.

- Về nội dung thứ hai liên quan vướng mắc khi kê khaithuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp tuy nhiên trên tờ khai hải quankhông xác định được ngày hoàn tất thủ tục hải quan (do Hải quan quên đóng mộcngày) thì đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi giải quyết thủ tụcđể được xem xét, đóng lại dấu theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến trả lời đểCổng thông tin Điện tử - Bộ Tài chính được biết, tổng hợp trả lời./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải