BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1045/LĐTBXH-TL
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trả lời công văn số 158/BNN /TCCB ngày 24/01/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thoả thuận xếp hạng I đối với Công ty Giống cây trồng Trung ương I. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 3018 TC/TCDN ngày 2/4/2003, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/05/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với Công ty Giống cây trồng Trung ương I thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý trong doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 và Thông tư số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 4/4/2000 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính kể từ ngày Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp I đối với Công ty Giống Cây trồng trung ương I và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính để theo dõi, kiểm tra./.

KT/BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng