BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1045/TM-XNK
V/v kiểm soát nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ôzôn

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2001

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan,
- Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn.

Để hướng dẫn thực hiện Quyết địnhsố 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lýxuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005, ngày 06 tháng 4 năm 2001 BộThương mại đã gửi công văn số 0879/TM-XNK tới Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn đề nghịthông báo Danh mục hàng hoá cần kiểm soát xuất nhập khẩu theo Điều ước Quốc tếvề bảo vệ tầng ôzôn.

Ngày 23 tháng 4 năm 2001, Tổng cụcKhí tượng Thuỷ văn đã có công văn số 337/KTTV-HTQT gửi Bộ Thương mại, công văncó nêu: “ Việt Nam là nước đang phát triển có mức tiêu thụ các chất làm suy giảmtầng ôzôn thấp (Nước thuộc Điều 5 nghị định thư Montreal), nên hiện tại chỉ cầnkiểm soát việc nhập khẩu, tiêu thụ các chất thuộc phụ lục A (kể cả đơn chất vàhợp chất) của Nghị định thư Montreal.”.

Danh mục các hoá chất bị kiểm soátthuộc Phụ lục A Nghị định thư Montreal được liệt kê trong Phụ lục 1 của văn bảnsố 337/KTTV-HTQT ngày 23 tháng 4 năm 2001 của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn gồmcó:

Tên gọi

Công thức hoá học

Tên thương mại

NhómI: Các chất CFC chính

Fluorotrichlormethane

CFCl3

CFC-11

Difluorodichloromethane

CF2Cl2

CFC-12

Trichlortrifluoroethane

C2F3Cl3

CFC-113

Dichlorotetrafluoroethane

C2F4Cl2

CFC-114

Chlorpentafluoroethane

C2F5Cl

CFC-115

Nhóm II: Các chất Halon

Bromochlorodifluoromethane

CF2BrCl

Halon-1211

Bromotrifluoromethane

CF3Br

Halon-1301

Dibromotetrafluoroethane

C2F4Br2

Halon-2402

Theo ý kiến nêu trên của Tổng cụcKhí tượng Thuỷ văn Bộ Thương mại cho rằng hiện tại chưa cần cấp giấy phép xuấtnhập khẩu các loại hoá chất tại Phụ lục A Nghị định thư Monreal (8 chất) mà chỉcần kiểm soát việc nhập khẩu.

Vì vậy, Bộ Thương mại đề nghịTổng cục Hải quan hàng quý thông báo cho Bộ Thương mại và Tổng cục Khí tượngThuỷ văn Danh sách các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu và số lượng các loại hoáchất nêu trên xuất khẩu, nhập khẩu và số lượng các loại hoá chất nêu trên xuấtkhẩu, nhập khẩu. Khi xét thấy cần phải cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, Tổngcục Khí tượng Thuỷ văn sẽ phối hợp với Bộ Thương mại thông báo cụ thể.

Xin cảm ơn sự hợp tác của quý Tổngcục.

Trân trọng.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG


Mai Văn Dâu