BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
______
Số: 10453/GDTrH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2003

Kính gửi: CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tiếp theo công văn số 6025/THPT ngày 17/7/2003 về quản lý, cấp phát bằng THPT và THCS. Bộ hướng dẫn bổ sung một số quy định trong cấp bản sao bằng tốt nghiệp như sau:

1.1. Cấp bản sao bằng tốt nghiệp:

- Từ tháng 9 năm 2003 Bộ Giáo dục và Đào tạo không cấp phát giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bằng tốt nghệip. Các trường hợp mất, hỏng bằng do những rủi ro đột xuất của tất cả các năm học hoặc xin cấp tiếp bản sao (ngoài số bản sao đã cấp theo quy định tại công văn số 6025/THPT ngày 17/7/2003 ) sẽ được cấo bản sao bằng tốt nghiệp.

Người xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp (kể cả trường hợp xin cấp bản sao căn cứ vào sổ cấp bằng gốc hoặc bảng ghi tên ghi điểm tốt nghiệp ) phải có đủ hồ sơ theo quy định dưới đây:

+ Đơn xin cấp bản sao có xác nhận lý do mất bằng, hỏng bằng, mất bản sao của chính quyền hoặc cơ quan công an cấp xã (phường).

+ Xác nhận đã được cấp bằng tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp của nhà trừơng nơi học sinh học lớp cuối cấp.

+ Học bạ gốc của cấp trung học phổ thông.

Phòng THPT hoặc Phòng Khảo thí có trách nhiệm kiễm tra tính chính xác của hồ sơ trước khi cấp bản sao.

- Số hiệu của bản sao do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cho địa phương mình quản lý.

- Lệ phí cấp bản sao do Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

1.2. Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp:

Từ năm học 2002-2003 tất cả các trường THPT, trường THCS phải thực hiện đúng quy định vào sổ khi cấp phát bằng tốt nghiệp cho học sinh theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Khi nhận tại Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi quyển được trừ 4.000 đ cho phí lưu thông.

Nhận được công văn các Sở Giáo dục và đào tạo thông báo ngay đến các nhà trường thuộc bậc trung học và toàn thể học sinh. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo ngay về Bộ (Vụ GDTrH).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

(Đã kí)

Nguyễn Văn Trang