B YT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10454/BYT-QLDV/v đính chính, cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học

Hà Nội, ngày 31 tháng12 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ Y tế thông báo đính chính, cập nhật một số thông tin tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo Quyết định số 3477/QĐ-BYT ngày 19/8/2015 (Đợt 11) về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

Thông tin các thuốc được đính chính, cập nhật tại Danh mục kèm theo công văn này.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế giao thông vận tải - Bộ GTVT;
- Tổng Công ty dược Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Các Công ty có thuốc được đính chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Website của Cục QLD;
-
Lưu: VT, QLD (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

ĐÍNH CHÍNH, CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC TĐSH ĐÃ CÔNG BỐ
(Ban hành kèm theo văn bản số 10454/BYT-QLD ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Tên thuc

Hoạt chất

Hàm lượng

Dạng bào chế

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

Cơ sở sản xuất

Địa ch cơ sở sản xuất, Nước sản xuất

Số, ngày, Quyết đnh công bố

Nội dung đính chính, cp nht

1

Cefixim Uphace 100

Cefixim (dưới dạng Cefixim trihydrat)

100mg/gói 2g

Bột pha hỗn dịch uống

Hộp 10 gói x 2 gam

VD-22546-15

Công ty cổ phần dược phẩm TW25

Số 448B, Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Đợt 11: Quyết định số 3477/QĐ- BYTngày 19/8/2015

Tên thuốc: Cefixime Uphace 100

2

Vosfarel MR - Domesco

Trimetazidin dihydroclorid

35mg

Viên nén bao phim phóng thích chậm

Hộp 6 vx 10 viên

VD-22629-15

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Số 66 Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tnh Đồng Tháp

Đợt 11: Quyết định số 3477/QĐ- BYTngày 19/8/2015

Tên thuc: Dozidine MR 35mg

3

Cefixim 200 - US

Cefixim (dưới dạng cefixim trihydrat)

200 mg/ gói 3g

Thuốc bột pha hỗn dịch uống

Hộp 10, 14, 20 gói x 3g

VD-22711-15

Công ty TNHH US Pharma USA

Lô B1-10, Đường D2, KCN Tây Bắc C Chi, Tp. Hồ Chí Minh

Đt 11: Quyết định số 3477/Q Đ-BYT ngày 19/8/2015

Tên thuốc: Lotrial S-200