BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1045 TCT/NV4
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 391/CT-NV ngày 21/2/2003 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc trái thoái trả lệ phí trước bạ nhà đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết b, điểm 4, mục II Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về việc lệ phí trước bạ quy định: Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ có trách nhiệm: “Cung cấp cho cơ quan Thuế đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ, chứng từ nguồn gốc hợp pháp của tài sản và các căn cứ tính lệ phí trước bạ...”

Vì vậy, trường hợp cơ quan Thuế đã thu lệ phí trước bạ đúng quy định nhưng do người nộp lệ phí vi phạm pháp luật nên bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản, cơ quan Thuế không có trách nhiệm phải thoái trả số lệ phí trước bạ đã nộp./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương