TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1046/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH BLUESCOPE Việt Nam.
(Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, Vũng Tàu)

Trả lời công vănsố BSVN.JUL.14.002 ngày 24/07/2014 củaCông ty BLUESCOPE Việt Nam vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ C/O mẫu AANZ, sốtham chiếu 302101 ngày 25/2/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan đang tiến hành xác minh tính hợp lệ của C/O với cơ quan có thẩmquyền cấp C/O của Úc và sẽ thông báo khi có kết quả trả lời.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan thông báo để Công ty được đơn vị biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,TH(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính