VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1046/VPCP-KGVX
V/v Đề xuất “Nổi trống Lạc Hồng” của Hội KHLSVN

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Xét đề nghị của Hội Khoa học Lịchsử Việt Nam tại công văn số 04/HSH ngày 12 tháng 01 năm 2010 về Đề xuất “Nổitrống Lạc Hồng” đúc 100 chiếc trống đồng và tham gia một số tiết mục trong dịpĐại lễ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc giakỷ niệm 1000 năm Thăng Long có ý kiến như sau:

1. Cơ bản đồng ý với đề xuất củaHội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

2. Giao UBND thành phố Hà Nội, cơquan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, chủ trì cùngBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với HộiKhoa học Lịch sử Việt Nam để góp ý kiến cụ thể, nhất là về những hoạt động cóliên quan đến Chương trình Đại lễ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Bộ VHTTDL;
- VPCP: BTCN, các PCN, vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ