TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10465/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Khu Quản lý giao thông đô thị số 2Địa chỉ: 360A Xa Lộ Hà Nội, Phường Phước Long A, Quận 9Mã số thuế: 0303732443

Trả lời văn thư số 1510/KQL2-TCKT ngày 16/10/2015 của Khu về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Khoản 11 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế:

Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ nêu tại khoản này không phân biệt nguồn kinh phí chi trả. Cụ thể:

a) Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, bảo vệ rừng do Nhà nước làm chủ rừng, bao gồm hoạt động quản lý, trồng cây, chăm sóc cây, bảo vệ chim, thú ở các công viên, vườn thú, khu vực công cộng, rừng quốc gia, vườn quốc gia;

…”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGTkhác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.

…”

Trường hợp Khu theo trình bày được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện mặt đường tuyến vành đai phía Đông (đoạn từ cu Phú Mỹ đến liên tỉnh lộ 25B). Dự án có 02 gói thu xây lp trong đó có bao gm hạng mục trồng cây xanh, nếu hợp đồng tách riêng được giá trị dịch vụ trồng cây xanh (đào hố và trồng cây) thì hoạt động trồng cây thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT, hoạt động thi công xây dựng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, áp dụng thuế suất 10%. Trường hợp không tách riêng được thì phải thực hiện tính, kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất 10% đối với toàn bộ gói thầu.

Cục Thuế TP thông báo để Khu biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P
hòng PC;
- Phòng KTT số 3;

- Lưu
(TTHT, HC).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga