BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10465/TCHQ-GSQL V/v chuyển đổi loại hình NSXXK sang loại hình gia công

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: CụcHải quan TP Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2650/HQHCM-GSQL ngày 22/7/2014 của Cục Hải quan TPHồ Chí Minh về việc chuyển đổi loại hình NSXXK sang loại hình gia công củadoanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 củaBộ Tài chính và điểm 1, khoản I, mục 2 Quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2014của Tổng cục Hải quan thì Công ty TNHH SX Upgain (Việt Nam) không phải thựchiện thủ tục chuyển đổi từ loại hình NSXXK sang loại hình gia công; Công ty làmthủ tục hải quan theo mục đích sản xuất, việc chuyển tồn nguyên liệu, vật tưđược thực hiện trên hệ thống E-Customs và xử lý như sau:

Công ty phối hợp với Chi cục Hải quan quản lý tiến hành thanh khoản tấtcả các tờ khai NSXXK và các hợp đồng gia công còn tồn đến thời điểm chuyển tồn;chuyển lượng nguyên liệu, vật tư còn tồn sang đầu kỳ của kỳ Báo cáo nhập - xuất- tồn đầu tiên (cột 6, Mẫu số 7 Phụ lục III Thông tư số 22/2014/TT-BTC ) và thựchiện quản lý theo phương thức Báo cáo nhập - xuất - tồn định kỳ thuộc loại hìnhchế xuất cho lần báo cáo quý tiếp theo.

Khi chưa chốt tồn được thì Chi cục Hải quan quản lý hỗ trợ doanh nghiệpchuyển mã nguyên phụ liệu, định mức, sản phẩm đã đăng ký trên hệ thống ECUS V4sang hệ thống ECUS V5 để phục vụ khai báo mã loại hình E11, E56.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường