BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10466/TCHQ-GSQL V/v nộp bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 766/HQĐL-NV ngày 25/7/2014 của Cục Hải quan tỉnhĐắk Lắk vướng mắc liên quan đến nộp bổ sung C/O mẫu AK của Công ty Cổ phần sữaĐà Lạt, trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc xử lý trường hợpnộp bổ sung C/O, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

Cơ quan hải quan xem xét chấp nhận đề nghị nộp bổ sung C/O cho các tờkhai hải quan nhập khẩu lô hàng “Giấy được phủ plastic hai mặt đã ghép thànhhình ống và có in trang trí, hướng dẫn sử dụng” đã được cơ quan hải quan áp lạimã số là 48195000 (mã số khai báo tại thời điểm đăng ký tờ khai là 48119099).Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vịbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP Sữa Đà Lạt (Số 9K Hai Bà Trưng, Phường 6, Tp Đà Lạt, Lâm Đồng);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường