BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1047/BNV-TL
V/v phụ cấp khu vực

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2009

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 518/UBND-MNngày 17/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phụ cấp khu vực đốivới xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; sau khi trao đổi với Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc, Bộ Nội vụ có ý kiếnnhư sau:

1. Bổ sung phụ cấp khu vực hệ số0,1 đối với xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thời gian tính hưởng chế độphụ cấp khu vực nêu trên kể từ ngày 01/5/2009. Đối tượng áp dụng và cách tínhtrả chế độ phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độphụ cấp khu vực.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ,đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng