BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1047/BTTTT-CNTT
V/v triển khai thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Ngày 30/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hànhQuyết định số 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước (CQNN),Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2015 (sau đây gọi tắt là Quyếtđịnh 80). Quyết định 80 đã đưa ra thêm một hình thức lựa chọn trong việc triểnkhai ứng dụng CNTT trong CQNN - đó là hình thức thuê dịch vụ CNTT. Hình thứcnày sẽ góp phần khắc phục được khó khăn về nguồn kinh phí khi triển khai ứngdụng CNTT vì các CQNN không phải bỏ nguồn kinh phí đầu tư, mua sắm, xây dựnglớn ban đầu mà chỉ phải trả kinh phí nhỏ hơn cho việc thuê dịch vụ trong khivẫn được sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng cao của các doanh nghiệp vềcông nghệ thông tin - truyền thông.

Ngày 14/01/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cócông văn số 90/BTTTT-CNTT gửi tới Quý cơ quan đề nghị quán triệt và tổ chức triểnkhai Quyết định 80.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ ĐứcĐam tại văn bản số 1080/VPCP-KGVX ngày 10/02/2015 của Văn phòng Chính phủ vềviệc giao Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phươngthực hiện việc thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước, Bộ Thông tin và Truyềnthông đề nghị Quý cơ quan triển khai một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo cơ quan chuyên trách về CNTT trực thuộc,Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan tham mưu về kế hoạch, tài chính, đầu tư vàcác cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức nghiêncứu, quán triệt nội dung Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ để triển khaithực hiện việc thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước thuộc bộ, ngành,địa phương mình.

2. Rà soát, lập báo cáo tổng hợp các nhiệm vụ, dự án CNTT dự kiến sẽ triển khai theo hìnhthức thuê dịch vụ CNTT của bộ, ngành, địa phương mình (bao gồm của cả các cơ quan,đơn vị trực thuộc). Báo cáo tổng hợp nói trên cùng với các khó khăn, vướng mắc,đề xuất, kiến nghị (nếu có) đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (VụCNTT) trước ngày 15/6/2015 để Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, hướng dẫntheo thẩm quyềntổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện việc thuê dịchvụ CNTT, đề nghị Quý cơ quan lưu ý một số nội dung sau:

- Nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc cácnội dung quy định tại Quyết định 80 về thuê dịch vụ CNTT trong CQNN;

- Tuân thủ các nguyên tắc của việc thuê dịch vụ CNTTnhư ưu tiên thuê tập trung, khai thác hiệu quả các sản phẩm, hạ tầng CNTT đã được đầu tư trước đây, đảm bảo nguồn vốn đểổn định việc thuê dịch vụ đối với các hoạt động CNTT cần triển khai trong nhiềunăm, đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và liênthông, đảm bảo an toàn bảo mật về thông tin dữ liệu trong hoạt động CNTT củaCQNN;

- Xem xét, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ CNTT đúng quyđịnh, trong đó ưu tiên doanh nghiệp, tổ chức theo quy định tại Khoản 5 Điều 4Quyết định 80, có quy mô, năng lực, kinh nghiệm, có hệ thống hạ tầng, công nghệđồng bộ để cung cấp dịch vụ, có đội ngũ nhân lực đủ trình độ, có phạm vi hoạtđộng phù hợp, có quy trình cung cấp dịch vụ đạt chuẩn,... để đảm bảo dịch vụ được cung cấp có chất lượng, luôn sẵn sàng, liên tục, đảm bảo an toàn, bảomật thông tin, dữ liệu, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ và đảm bảo quyền lợicủa người sử dụng dịch vụ trong CQNN.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo đểQuý Cơ quan biết, triển khai thực hiện.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (để b/c);
- Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Minh Hồng