Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 1047/LĐTBXH-TL NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH,
BỔ SUNG PHỤ CẤP KHU VỰC

Kínhgửi: - Bộ Tài chính

- Uỷban Dân tộc

- BộNội vụ

Căn cứ qui định tạiThông tư số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18/01/2001 của Liên tịch BộLao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Uỷ ban dân tộc và Miền núi,thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6930/VPCP-VX ngày 13/12/2002 và ý kiến đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại công vănsố 758 CV-UB/VX ngày 11/3/2003 về việc điều chỉnh, bổ sung phụ cấp khu vực(công văn kèm theo). Sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dựkiến điều chỉnh, bổ sung phụ cấp khu vực đối với các xã thuộc tỉnh Nghệ An nhưsau:

1. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp khu vực đối với các xã sau:

- Từ mức phụ cấp 0,5 lên mức 0,7 đối với xã Nga My (huyệnTương Dương).

- Từ mức phụ cấp 0,3 lên mức 0,4 đối với xã Châu lí, ChâuLộc (huyện Quỳ Hợp).

- Từ mức phụ cấp 0,1 lên mức 0,2 đối với xã Nghĩa Sơn, NghĩaHồng, Nghĩa Phú, Nghĩa Bình, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Tân (huyện Nghĩa Đàn).

2. Bổ sung mức phụ cấp khu vực đối với các xã sau:

- Mức phụ cấp 0,2 đối với xã Tân Thắng (huyện Quỳnh Lưu), xãThanh Đức (huyện Thanh Chương).

- Mức phụ cấp 0,1 đối với xã Quỳnh Thắng (huyện Quỳnh Lưu).

3. Điều chỉnh giảm mức phụ cấp khu vực đối với các xã sau:

- Giảm từ mức phụ cấp 0,3 xuống mức 0,2 đối với xã Nghĩa Đức(huyện Nghĩa Đàn), xã Nghĩa Dũng (huyện Tân Kỳ).

Đề nghị quý Bộ tham gia ý kiến để Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội có cơ sở trả lời Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An.