BỘ NGOẠI GIAO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1047/LS-XNC
V/v quy định mới của Thuỵ Sĩ liên quan đến việc cấp thị thực Thuỵ Sĩ

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
- Văn phòng Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội.

Ngày 28 tháng 5 năm 2003, Đại sứ quán Liên bang Thuỵ Sĩ tại Việt Nam gửi công hàm số 60/03 đến Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao thông báo:

Kể từ tháng 6 năm 2003, thị thực cho cán bộ Việt Nam đi công tác tại Thuỵ Sĩ (hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ có công hàm của Cục Lãnh sự), sẽ được cấp sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đơn xin cấp thị thực.

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao thông báo để các Quý Cơ quan biết để phối hợp./.

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC LÃNH SỰ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trương Xuân Thanh