TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1047/TCT-DNNN
V/v: Thuế GTGT đối với nhà thầu

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Tổng công ty điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 1134/CV-EVN-TCKT ngày 9/3/2006 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nhà thầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiện nay Tổng cục Thuế đang báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý về thuế GTGT đối với các dự án sử dụng vốn vay ODA do nhà thầu chính nước ngoài thực hiện và giao lại một phần dự án cho nhà thầu nước ngoài. Tiếp đó nhà thầu phụ nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam (kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) cung cấp hàng hóa, dịch vụ, thực hiện một phần dự án.

Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này, đề nghị Tổng công ty Điện lực Việt Nam tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 169/TT-BTC Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 và công văn số 7758 TC/TCT ngày 23/6/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Điện lực Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc