1. Công văn 10477/BTC-TCT đề nghị miễn thu tiền sử dụng đất cho tất cả các hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ

BỘ TÀI CHÍNH

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 10477/BTC-TCT
v/v: miễn thu tiền sử dụng đất cho tất cả các hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cócông văn số 2462/CV-UB ngày 20/6/2005 đề nghị miễn thu tiền sử dụng đất cho tấtcả các hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở trong các cụm, tuyến dân cư vượtlũ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, Điều 12 Nghị địnhsố 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ qui định miễn thu tiền sử dụngđất đối với trường hợp: “Đối với đất giao để xây dựng ký túc xá sinh viên bằngtiền từ ngân sách nhà nước; đất để xây dựng nhà ở cho người phải di dời dothiên tai,…”

Căn cứ qui định trên đây, đềnghị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo việc thực hiện miễn tiền sử dụng đấtđối với các hộ, gia đình cá nhân được giao đất trong các cụm, tuyến dân cư củatỉnh Long An do các hộ gia đình, cá nhân nay đang ở tại vùng bị ngập lũ phải dichuyển chỗ ở vào trong các cụm tuyến cụm, tuyến dân cư vượt lũ của tỉnh LongAn. Còn đối với các hộ, gia đình cá nhân khác được giao đất ở trong các cụm,tuyến dân cư vượt lũ của tỉnh Long An theo phương thức đấu giá thì không thựchiện áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 4, Điều 11Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ tài chính đề nghị Ủy ban nhândân tỉnh Long An chỉ đạo cơ quan có chức năng của địa phương thực hiện miễn,giảm tiền sử dụng đất đối với các hộ, gia đình cá nhân được giao đất trong cáccụm tuyến cụm, tuyến dân cư vượt lũ của tỉnh Long An theo quy định tại Nghịđịnh số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên.

Nơi nhận:
-Như trên
-Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)
-Cục THuế, Sở Tài Nguyên và môi trường, Sở Tài chính, kho bạc
-Lưu: VT, TCT (VT, TS)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trương Chí Trung

2. Công văn 4312/TCT-CS năm 2013 vướng mắc thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4312/TCT-CS
V/v: vướng mắc thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Điện Biên.

Trả lời công văn số 2147/CT-DT ngày 16/10/2013 của Cục Thuếtỉnh Điện Biên về việc vướng mắc trong thực hiện chính sách thu tiền sử dụngđất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 4 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 quy định:

“4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loạigiấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng n định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trn xác nhận là đất không có tranhchấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đi với nơi đã có quy hoạch sử dụngđất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiềnsử dụng đất.”

- Tại Khoản 1 Điều 3 Chương II Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007của Chính phủ quy định:

“1. Đất sử dụng ổn định quy định tại khoản 4 Điều 50 củaLuật Đất đai là đất đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây:

a) Đất đã được sử dụng liên tục cho một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầusử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm được cấp Giấy chứng nhận hoặc đến thời đim có quyết định thu hi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giy chứng nhận;

b) Trường hợp đất đã được sử dụng liên tục quy định tại đim a khoản này mà có sự thay đổi về người sử dụng đất và sự thay đổi đó không phát sinh tranh chấp vềquyền sử dụng đất. ”

Tại Khoản 1 Điều 11 Chương II Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định:

“1. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng,nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất hoặc nhà ở gắn liền với quyn sử dụng đất ở (sau đây gọi làngười nhận chuyn quyn) trướcngày 01 tháng 7 năm2004 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận nhưng có giấy tờ về việc chuyển quyn sử dụng đất có chữ ký của bên chuyn quyn (không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyn quyn) thì không phải thực hiện thủ tụcchuyn quyền sử dụng đất, người nhận chuyn quyển nộp h sơ xin cấp Giy chứng nhận theo quy định tại khoản1 Điu 135 hoặc khoản 1 Điu 136 Nghị định s 181/2004/NĐ-CP

Tại Khoản 1 Điều 14 Chương II Nghị định s84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 củaChính phủ quy định:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng mà không có một trong các loại giấy tờ quy địnhtại khoản 1 Điu 50 của Luật Đất đai nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15tháng 10 năm 1993 và không thuộc một trong các trường hợp sử dụng đất quyđịnh tại khoản 4 Điều này, nay được y ban nhân dân cp xã xác nhận là đất không có tranh chấp thì được xử theo quy định sau:

a) Tại thời điểm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đi với đất thuộc vùng đã có quy hoạchsử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xâydựng đim dân cư nông thôn (gọi chung là quyhoạch) được xét duyệt mà việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đó và chưa có quyết định thu hồi đất trong trường hợpđất phải thu hồi thì được cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộptiền sử dụng đất đi với diện tích đất ở đang sử dụng nhưng diện tích không phải nộp tiềnsử dụng đất không vượt quá hạn mức giao đất ở cho mi hộ gia đình, cá nhân theo quy địnhtại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điu 84 của Luật Đất đai tại thời đim cấp Giấy chứng nhận; đi với diện tích đt ở ngoài hạn mức (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đấttheo mức thu quy định tại đim a khoản 3 Điu 8 Nghị định số 1 98/2004/NĐ-CP .

Trường hợp đất có công trình xây dựng (không phải nhà ở) thìphải xác định diện tích đất phi nông nghiệp và diện tích đất nông nghiệp theo hiện trạng sửdụng. Người sử dụng đất không phải nộp tin sử dụng đất đối với diện tích đất phi nông nghiệp.

Đi với phần diện tích đất được xác định là đất nông nghiệp thì thực hiệntheo quy định tại khoản 2 Điu này;”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp ông Trịnh Xuân Thuậnlàm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nhậnchuyển nhượng từ ông Lò Văn Hặc (ông Hặc khai hoang và sử dụng vào mục đích đấtở năm 1986) thuộc đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tíchđất ở đang sử dụng nhưng diện tích không phải nộp tiền sử dụng đất không vượtquá hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại khoản 2Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận;đốivới diện tích đất ở ngoài hạn mức(nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại điểm a khoản 3Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP .

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Điện Biên được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Vụ KK & KTT-TCT;
-
Lưu VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Cao Anh Tuấn

3. Công văn 4491/TCT-TS chính sách thu tiền sử dụng đất

TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4491/TCT-TS
V/v: thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 627/CT-QLD1 ngày 2/11/2005 của Cục thuế tỉnh Bến Tre về chính sách thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Để có căn cứ tính thu hoặc không thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2003 và Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ đối với trường hợp của ông Lê Tuấn Lâm được giao đất ngày 14/4/2005 theo quyết định số 1062/QĐ-UB của UBND tỉnh Bến Tre, nhưng có nguồn gốc (như Cục thuế báo cáo:Trước năm 1990 bà Lê Ngọc là cán bộ của Sở văn hóa Thông tin và được Sở cho xây nhà ở trên đất do Sở quản lý, bà Anh không có giấy tờ hợp lệ nhưng được sử dụng, đến năm 2004 bà Anh mất. Ngày 14/4/2005 UBND tỉnh Bến Tre có quyết định giao phần đất mà bà Anh đã ở cho con nuôi là ông Lê Tuấn Lâm sử dụng để ở), đề nghị Cục thuế chuyển hồ sơ về đất của ông Lê Tuấn Lâm cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký nhà đất) tại địa phương để thẩm định hồ sơ và xác định số liệu địa chính (theo như hướng dẫn tại Thông tư liên bộ Tài chính, Tài nguyên và Môi trường số 30/2005/TTLT /BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính): trường hợp nếu ông Lê Tuấn Lâm được xác định là thuộc diện quy định tại khoản 4, Điều 50 Luật đất đai năm 2003 thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Về trường hợp bán quyền sử dụng đất thế chấp để thu hồi nợ (như Cục thuế báo cáo: ông A vay tiền nhưng không có khả năng trả nợ. Tòa án xử lý quyết định giao đất cho đội thi hành án vay bán đấu giá thửa đất của ông A để trả nợ. Thửa đất của ông A chưa có giấy tờ hợp lệ và ông A đã chết. Con ông A đứng ra giải quyết trả nợ vay thay cho cha từ nguồn tiền thực hiện việc đấu giá đất. Đối với trường hợp này con ông A có phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho ông A theo thời điểm sử dụng đất là trước ngày 15/10/1993 hoặc từ su ngày 15/10/1993 hay không), đề nghị Cục thuế căn cứ vào nội dung xử lý tại quyết định của Tòa án về trường hợp cụ thể và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định của Tòa án về trường hợp cụ thể và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định đất của ông A là hợp pháp hay không hợp pháp, nguồn gốc đất, thời gian đất được sử dụng…v.v, nay căn cứ theo quy định của Luật đất đai năm 2003 thì việc bán quyền sử dụng của ông A để thu hồi nợ và con ông A đứng ra giải quyết trả nợ cho ông A là thuộc trường hợp quy định nào của Luật đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này, trên cơ sở đó cơ quan Thuế có căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai (tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ,…) theo quy định của Luật đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thực hiện đối với con ông A và người mua quyền sử dụng đất của ông A mà Tòa án bán quyền sử dụng đất để thu hồi nợ.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bến Tre phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài nguyên và Môi trường và cơ quan có liên quan để thực hiện thu nghĩa vụ tài chính về đất đai đúng chế độ quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương

4. Công văn 2158/TCT-CS hạn mức giao đất ở làm căn cứ thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2158/TCT-CS
V/v hạn mức giao đất ở làm căn cứ thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 2386/CT-THNVDT ngày 25/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai hỏi về hạn mức giaođất ở làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 79 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy định:“Hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 83 vàkhoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai chỉ áp dụng khi Nhà nước giao đất ở cho hộ giađình, cá nhân kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2004 và trường hợp được Nhà nước cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại khoản 5 Điều 87 của Luật Đấtđai”.

Căn cứ quy định nêu trên, hạnmức giao đất ở để tính tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại điểm a, điểm b, Khoản3, Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiềnsử dụng đất là tổng diện tích đất ở được nhà nước giao đất, chuyển mục đích sửdụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tínhtừ ngày 01/7/2004, đến thời điểm nộp hồ sơ làm thủ tục cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất ở cho diện tích đất ở chưa có giấy tờ theo quy định tại khoản1, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003.

Hộ gia đình, cá nhân phải tựgiác kê khai tổng diện tích đất ở đang sử dụng nêu trên và gửi kèm hồ sơ đềnghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan đăng ký nhà đất theohướng dẫn tại Mục I Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT /BTC-BTNMT ngày 18/4/2005của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồsơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và tự chịu trách nhiệmtrước pháp luật về số liệu, tài liệu kê khai.

Tổng cục Thuế thông báo để CụcThuế được biết. Trong quá trình thực hiện còn phát sinh vướng mắc thì phản ánhvề Tổng cục để nghiên cứu hướng dẫn tiếp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để biết);
- Vụ PC, QLCL, CST;
- Ban: PC; HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương

5. Công văn 4561/TCT-CS thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 4561/TCT-CS
V/v: thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 3731/UBND-SX ngày 07/08/2007 của UBNDtỉnh Bình Dương hỏi về việc thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

- Tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướngdẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công tynhà nước thành công ty cổ phần quy định: ''2. Giá đất tính thu tiền sử dụngđất là giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao đã được Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và công bố, trường hợp tại thờiđiểm giao đất mà giá này chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thựctế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp''.

Tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồithường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại vềđất đai quy định:''Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quannhà nước có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thìnghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm cóquyết định giao đất hoặc cho thuê đất; trường hợp thời điểm bàn giao đất khôngđúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất thì nghĩa vụ tàichính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất thựctế.''

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xác định tiền sử dụngđất phải nộp được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyếtđịnh giao đất; trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghitrong quyết định giao đất, cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác địnhtheo chính sách và giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm bàn giao đấtthực tế.Từ tình hình thực tế Công ty TNHH Vị Hảo đã hoàn thành nghĩa vụ tàichính trước ngày UBND tỉnh Bình Dương có quyết định giao đất chính thức, Tổngcục Thuế đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét cụthể hồ sơ giao đất với việc tổ chức bàn giao đất thực tế đối với Công ty TNHHVị Hảo để xác định nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương

6. Công văn 1257/TCT-CS 2018 chính sách thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1257/TCT-CS
V/v chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 1568/CT-THNVDT ngày 23/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai nêu vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 30/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất, trong đó có hướng dẫn trường hợp Cục Thuế tỉnh Gia Lai nêu tại công văn số 1568/CT-THNVDT ngày 23/11/2017.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTrg. Cao Anh Tuấn (đ b/c);
- Cục QLCS-BTC;
- Vụ CST-BTC;
- Vụ PC-BTC;

- Vụ PC-TCT;
- Website TCT,
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG





Hoàng Thị Hà Giang

7. Công văn 1635/TCT-CS 2013 vướng mắc thu tiền sử dụng đất Khánh Hòa

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1635/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 5857/CT-THNVDTngày 1/10/2012 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc vướng mắc chính sách thutiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 29, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồithường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại vềđất đai quy định:

"Điều 29. Thời hạn sử dụng đấtđối với đất phi nông nghiệp được sử dụng ổn định lâu dài theo quy định của phápluật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

Đất phi nông nghiệp được sử dụngtrước ngày 01 tháng 7 năm 2004 của tổ chức kinh tế do được giao đất để tạo vốnxây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp củahộ gia đình, cá nhân không phải do Nhà nước giao, cho thuê thì nay tổ chức kinhtế, hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích phinông nghiệp, không phải nộp tiền sử dụng đất khi được phép chuyển mục đích sửdụng đất sang làm đất ở, được bồi thường về đất theo giá đất ở khi Nhà nước thuhồi đất".

- Tại Điểm d, Khoản 2, Điều 13,Luật đất đai năm 2003 quy định về nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đấtnhư sau:

"d) Đất sản xuất, kinh doanh phinông nghiệp gồm đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sởsản xuất, kinh doanh; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vậtliệu xây dựng, làm đồ gốm".

- Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 29,Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định:

"1. Thành viên công ty tráchnhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sởhữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký hoặcgiá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sởhữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩmquyền".

Căn cứ các quy định nêu trên, hiệnnay chính sách quy định đối với trường hợp đất của hộ gia đình, cá nhân khichuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sang đất ở thì không phải nộptiền sử dụng đất nhưng chưa có quy định cụ thể đất của tổ chức kinh tế chuyểntừ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sang đất ở thì không phải nộp tiềnsử dụng đất. Theo đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa căn cứ hồ sơ thực tế củaCông ty TNHH Quốc Hân trong việc chuyển mục đích từ đất sản xuất kinh doanh phinông nghiệp có thời hạn sử dụng lâu dài sang đất ở, báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh quyết định về việc không thu tiền sử dụng đất của Công ty TNHH Quốc Hântheo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Khánh Hòa được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục Quản lý Công sản;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Cao Anh Tuấn

8. Công văn 1378/TCT-CS năm 2014 chính sách thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1378/TCT-CS
V/v chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời Công văn số 180/CT-THNVDT ngày 17/01/2014 của Cục Thuế tỉnh ĐắkLắk về chính sách thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm d, Khoản 3, Điều 23, Chương II Luật Đất đai ngày 14/7/1993của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định thẩm quyền giaođất để sử dụng vào mục đích không phải là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp đượcquy định như sau:

“3- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương quyết định giao đất để sử dụng vào mục đích không phải là sản xuất nôngnghiệp, lâm nghiệp theo quy định sau đây:

...d) Kế hoạch giao đất khu dân cư nông thôn để Ủy bannhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giao đất cho hộ gia đình, cá nhânlàm nhà ở.”

- Tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 4, Chương II Nghị định số 84/2007/NĐ-CPngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồithường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại vềđất đai, quy định thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính khi nộp hồ sơ xin cấpGiấy chứng nhận hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin giao đất hoặc thuêđất:

“3. Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ xin cấpGiấy chứng nhận hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước cóthẩm quyền từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 trở về sau thì giá đất áp dụng đểxác định nghĩa vụ tài chính là giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết địnhtại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu cơ quan chức năng chậm làm thủ tụchoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định thì người nộp hồ sơ thực hiệnquyền khiếu nại đối với hành vi hành chính gây chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ;công chức, viên chức có hành vi gây chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ hoặc hướngdẫn lập hồ sơ không đúng quy định thì phải bị xử lý kỹ luật theo quy định tạiĐiều 175 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ vềthi hành Luật Đất đai (gọi là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;nghĩa vụ tàichính đối với Nhà nước của người nộp hồ sơ được xác định tại thời điểm đã nộpđủ hồ sơ hợp lệ.

4. Căn cứ vào Sổ tiếp nhận hồ sơ hoặc giấy biên nhậnvề tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dâncấp xã nơi đã tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về thời điểmngười sử dụng đất nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này vàchuyển cho cơ quan thuế để làm căn cứ tính các khoản thu nghĩa vụ tài chính củangười sử dụng đất.”

- Tại Khoản 1, Điều 8, Chương II Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, quy định về thu tiền sử dụngđất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất:

“1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở từ ngày 15tháng 10 năm 1993 đến thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưanộp tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất theo căn cứ quy định tạikhoản 1 và khoản 2 Điều 4 và điểm b, c khoản 2 Điều 6 Nghị định này.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp hộ ông Võ Văn Sinh được cơ quannhà nước có thẩm quyền giao đất ở có thu tiền sử dụng đất thuộc khu dân cư nôngthôn từ năm 1997; Tuy nhiên năm 2009 ông mới nộp đủ hồ sơ xin cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất ở nêu trên thì nghĩa vụ tài chính được xác định theochính sách và giá đất tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Mức thu tiền sử dụngđất theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý công sản;
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
-
Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Cao Anh Tuấn

9. Công văn 160/TCT-TS thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 160/TCT-TS
V/v: thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đăk Lăk

Trả lời công văn số 2866/CT-TH-DT ngày 24/11/2006 của Cục thuế tỉnh Đăk Lăk về việc thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Cục thuế nêu: hộ gia đình đã được cấp 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm: 01 thửa đất ở có vườn số 137 và 01 thửa đất vườn số 137b cùng thuộc tờ bản đồ số 6, nay được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ thửa đất vườn số 137b sang đất ở.

Để xử lý thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp nêu trên đúng quy định pháp luật, Cục thuế cần xác định rõ nguồn gốc thửa đất vườn số 137b, cụ thể:

- Nếu thửa đất này được tách thửa từ thửa đất số 137 và thuộc khu dân cư thì thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

- Nếu thửa đất này là thửa đất riêng biệt, không được tách ra từ thửa đất số 137 thì được xác định là đất nông nghiệp và thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2.b Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đăk Lăk biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý công sản;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Duy Khương

10. Công văn 9088/CT-THNVDT thu tiền sử dụng đất

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9088/CT-THNVDT
V/v: Tiền sử dụng đất.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Chi Cục Thuế Quận Tân Bình.

Trả lời Công văn số 8031/CCT-TBngày 14/12/2010 của Chi Cục thuế về việc thu tiền sử dụng đất; Cục thuế thànhphố có ý kiến như sau:

Việc thu tiền sử dụng đất đối vớitrường hợp Ông Nguyễn Văn Bạc (đại diện của những người được thừa kế quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) khi được cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đấtcăn nhà số 41 Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình theo Khoản 6 - Điều 50 - LuậtĐất đai năm 2003 có nguồn gốc đã được cấp giấy chứng nhận tạm thời quyền sửdụng đất nông nghiệp thực hiện theo Công văn số 10022/CT-TTHT ngày 28/12/2009của Cục thuế thành phố.

Cục thuế thành phố thông báo để ChiCục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu (THNVDT, HCLT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Trần Đình Cử