BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1048/BNV-TL
V/v phụ cấp khu vực

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2009

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 398/UBND-NCngày 24/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phụ cấp khu vực đốivới 04 xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai; sau khi trao đổi với Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Bổ sung phụ cấp khu vực đốivới 04 xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai như sau:

- Hệ số 0,2: Phường An Phước vàphường Ngô Mây thuộc thị xã An Khê.

- Hệ số 0,3: Xã Xuân An thuộc thịxã An Khê.

- Hệ số 0,5: Xã Ia Kreng thuộchuyện Chư Păh.

2. Thời gian tính hưởng chế độphụ cấp khu vực nêu trên kể từ ngày 01/5/2009. Đối tượng áp dụng và cách tínhtrả chế độ phụ cấp khu vực thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độphụ cấp khu vực.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ,đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng