BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1048/TCHQ-GSQL
V/v xử lý truy thu thuế hàng gia công

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 182/HQNA-NV ngày 18/2/2009 của Cục Hảiquan tỉnh Nghệ An về việc xử lý truy thuế đối với hàng gia công, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 8, phần 1 Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính thì định mức, tỷ lệ hao hụtnguyên liệu doanh nghiệp đăng ký với cơ quan Hải quan phải là định mức, tỷ lệhao hụt thực tế doanh nghiệp thực hiện.

Theo hướng dẫn tại điểm 3, phần H Thông tư số 59/2007/TT-BTCngày 14/6/2008 của Chính phủ thì trường hợp nếu phát hiện có sự gian lận, trốnthuế thì phải truy thu tiền thuế trong thời hạn 05 năm trở về trước, kể từ ngàykiểm tra phát hiện. Ngày kiểm tra phát hiện có sự gian lận, trốn thuế là ngàycơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký quyết định truy thu.

Trường hợp Công ty Cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan, qua thựctế công tác kiểm tra sau thông quan phát hiện định mức thanh khoản hợp đồng giacông cao hơn định mức thực tế để sản xuất sản phẩm xuất khẩu, như vậy doanhnghiệp có hành vi gian lận định mức; Cục Hải quan tỉnh Nghệ An thực hiện truythu thuế là đúng qui định. Trường hợp của Công ty không thuộc diện được áp dụngtheo hướng dẫn tại công văn số 7996/VPCP-KTTH ngày 20/11/2008 của Văn phòngChính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An biết,thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh