BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1048/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office);
(360 Kim Mã, Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 435. 2012/JICA-EQO ngày 29/02/2012 của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản(JICA Vietnam office) về việc miễn thuế 01 kiện hàng gửi từ Nhật Bản đến ViệtNam cho Ông WATANABE Daisuke là nhân viên đang làm việc tại văn phòng JICA ViệtNam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 73/1994/NĐ-CPngày 30/7/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về quyền ưuđãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoàivà cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của liên Bộ Công thương-Tài chính-Ngoạigiao hướng dẫn chi tiết được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam;

Căn cứ Điểm 3 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan;kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Điểm d Mục 19 khoản II PhầnA Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Thuế giá trị gia tăng; thì:

Hàng hóa là vật dụng cần thiết nhậpkhẩu để phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của Ông WATANABE Daisuke,nhân viên đang làm việc tại văn phòng JICA Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu vàkhông chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cơquan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office) được biết và liên hệ trựctiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được xem xét giảiquyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường