TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1048/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 253 CTBT/TTHT ngày 8/3/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế: Công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam thực hiện dự án xây dựng Nhà máy thủy điện tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Công ty thành lập và uỷ quyền cho Ban quản lý dự án đại diện cho Công ty thực hiện dự án, làm các thủ tục kê khai thuế GTGT hàng tháng và lập hồ sơ hoàn thuế GTGT của dự án.

Trường hợp Ban quản lý dự án mở mã số thuế phụ và mở tài khoản ngân hàng tại Bình Thuận; sử dụng con dấu riêng, đăng ký, kê khai thuế và thực hiện thanh quyết toán dự án với cơ quan thuế Bình Thuận theo đúng quy định thì Ban quản lý được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế GTGT tại Bình Thuận.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Thuận biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc