BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10487/TCHQ-TXNK
V/v nhập khẩu miễn thuế các vật phẩm của hãng hàng không United Airlines

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

Hãng hàng không United Airlines.
(Số 701, tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01/08-08 ngày 08/8/2014 củaHãng hàng không United Airlines về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo tinh thầnHiệp định về vận chuyển hàng không giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa kỳ, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng xét miễn thuế:

Căn cứ khoản 5 Điều 104 và khoản 4 Điều 107 Thôngtư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lýthuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì:Hàng hóa miễn thuế theo điềuước quốc tế mà Việt Nam thành viên thuộcđối tượng xét miễn thuế. Thẩm quyền xét miễn thuế là Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

2. Về thủ tục xét miễn thuế:

- Thủ tục xét miễn thuế đối với Doanh nghiệp ưutiên thuộc đối tượng xét miễn thuế theo Điều ước quốc tế thực hiện theo quy địnhtại khoản 4 Điều 106 Thông tư số 128/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp ưu tiên là doanh nghiệp đáp ứng đầyđủ các điều kiện quy địnhtại Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính và được Tổng cục trưởng Tổng cụcHải quan ký quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Do đó, để được công nhận là doanh nghiệp ưu tiênthì hãng hàng không United Airlines phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tạiPhần II Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính và được Tổngcục trưởng Tổng cục Hải quan ký quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Trường hợp thủ tục xét miễn thuế đối với Doanh nghiệpkhông đáp ứng được điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 106 Thông tư số128/TT-BTC thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 106 Thông tư số128/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Hãng hàng khôngUnited Airlines biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hồ Chí Minh (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (ThủyDT-3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái