VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
V/v: Gia hạn thời hạn hoạt động và khóa sổ Khoản vay cho Dự án Hỗ trợ y tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ do ADB tài trợ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp;

Xét đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 212/TTr-NHNN ngày 15 tháng 11 năm 2013) về việc gia hạn Hiệp định vay Dự án "Hỗ trợ y tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ" (Dự án) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý gia hạn thời gian hoạt động Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014 và gia hạn thời gian khóa sổ khoản vay Dự án đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục cần thiết với ADB để thực hiện việc gia hạn trên.
3. Bộ Y tế hướng dẫn, chỉ đạo Cơ quan thực hiện dự án hoàn thành các hoạt động dự án theo đúng tiến độ, phù hợp với thời gian gia hạn, đáp ứng được chất lượng và hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). TA
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên