VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
V/v: Thông báo ý kiến của Thủ tướng về tổ chức thi hành Hiến pháp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Bộ Tư pháp.
Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Phiếu trình số 14165/PTr-PL ngày 10 tháng 12 năm 2013 về việc tổ chức thi hành Hiến pháp (sửa đổi), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:
Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương nghiên cứu đề xuất, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2013 các biện pháp, các văn bản chỉ đạo việc tổ chức triển khai thi hành Hiếp pháp (sửa đổi).
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ủy ban Pháp luật của QH;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ