BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1049/BGDĐT-GDCN
V/v Hướng dẫn công tác tuyển sinh TCCN năm 2010

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Trường Trung cấp chuyên nghiệp;
- Các Trường Đại học, Cao đẳng và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp.

Để đảm bảo cho công tác tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp(TCCN) năm 2010 được thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định và đạt hiệuquả cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các sở GDĐT, các trường TCCN,trường đại học (ĐH), trường cao đẳng (CĐ) và các cơ sở giáo dục khác có đàotạo TCCN (sau đây gọi chung là các trường) một số nội dung cụ thể về kỳ tuyểnsinh TCCN năm 2010 như sau:

1. Những nội dung về: Mẫu hồ sơ và việc phát hành hồ sơ đăngký dự tuyển; Thời gian thực hiện kế hoạch tuyển sinh; Đối tượng tuyển sinh;Hình thức tuyển sinh; Tổ chức xét tuyển hoặc thi tuyển; Tuyển sinh đào tạo theođịa chỉ; Tập huấn sử dụng phần mềm máy tính trong tuyển sinh; Thanh tra và kiểmtra công tác tuyển sinh, Bộ GDĐT quy định thực hiện tương tự như năm 2009.

2. Nội dung về phương thức nộp hồ sơ và lệ phí đăngký dự tuyển có điều chỉnh, bổ sung như sau:

a) Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào TCCN nộp hồsơ và lệ phí đăng ký dự tuyển về trường để đăng ký dự tuyển (qua đường bưuđiện chuyển phát nhanh hoặc dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộptrực tiếp tại trường) và nhà trường sẽ gửi các giấy báo cần thiết cho thísinh. Đối với những trường tổ chức xét tuyển (không tổ chức thi) đểtuyển sinh, ngoài hồ sơ đăng ký dự tuyển TCCN do các sở GDĐT phát hành, thísinh phải gửi các loại giấy tờ cần thiết khác (theo tiêu chí xét tuyển và thờigian nhận hồ sơ của trường) về trường đăng ký dự tuyển. Tiêu chí xét tuyển vàthời gian nhận hồ sơ của từng trường được thông báo trong cuốn “Những điều cầnbiết về tuyển sinh TCCN năm 2010” do Bộ GDĐT phát hành.

b) Tùy theo yêu cầu và tình hình cụ thể của việcthu nhận hồ sơ và công tác tuyển sinh TCCN tại địa phương, các sở GDĐTcó thể tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào TCCN của thísinh trên địa bàn tỉnh (thành phố) và chủ động bàn giao cho cáctrường để đảm bảo đúng kế hoạch và yêu cầu thu nhận hồ sơ của từngtrường như đã thông báo trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh TCCNnăm 2010” do Bộ GDĐT phát hành, đồng thời đảm bảo tuyệt đối không để xảyra thất lạc, chậm trễ.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các sở GDĐT và các trường tổchức phổ biến rộng rãi đến các trường Trung học phổ thông, trường Trung họccơ sở, đồng thời phổ biến, tập huấn đầy đủ đối với các cán bộ tham gia côngtác tuyển sinh và triển khai tổ chức kỳ tuyển sinh TCCN năm 2010 thật sựnghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và công bằng xã hội.Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, Hội đồng tuyển sinh cáctrường trực tiếp báo cáo kịp thời về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục chuyên nghiệp), sởGDĐT địa phương và cơ quan chủ quản để có phương án giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ, Ngành có trường;
- Website của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận