BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1049/BXD-KTXD
V/v: lựa chọn hình thức đấu thầu.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 255/SXD-KTXDngày 13/5/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau xin ý kiến lựa chọn hình thức đấuthầu cho gói thầu mua sắm tủ, bàn, ghế cho Trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau. Vềvấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc áp dụng hình thức lựa chọn nhàthầu do Người có thẩm quyền hoặc Người được ủy quyền quyết định đầu tư xem xét,phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu. Gói thầu mua sắm tủ, bàn, ghế cho Trung tâmhội nghị tỉnh Cà Mau có thể áp dụng hình thức thiết kế – cung cấp thiết bị vàthi công xây dựng công trình (EPC).

Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau căn cứ ýkiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn