TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1049/GSQL-GQ2
V/v gia hạn hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Trả lời công vănsố 2385/HQHCM-GSQL ngày 1/7/2014 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vướng mắc vềgia hạn hợp đồng gia công, Cục Giám sát quản lývềHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy địnhtại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày24/1/2014 của Bộ Tài chính thì việc gia hạn hợp đồng gia công phải được thểhiện bằng phụ lục hợp đồng gia công, do các bên thuê gia công và nhận gia côngtự thỏa thuận và phải thông báo với cơ quan hải quan trước thời điểm hợp đồnggia công hết hiệu lực. Cơ quan hải quan thực hiện tiếp nhận phụ lục hợp đồnggia công như tiếp nhận hợp đồng gia công.

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính