BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1049/TCHQ-GSQL
V/v đăng ký kiểm tra VSATTP nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Năng lượng và Kỹ thuậtmôi trường Fujikasui
(Địa chỉ: Đường 20, KCN Sóng thần, Dĩ An, Bình Dương)

Trả lời công văn số 1202/CV09 ngày 11/2/2009 của Công ty vềvấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công ty nhập khẩu mặt hàng hoá chất PAC, mã số 3824.90.90.00,mã số này có trong Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Quyết định 818/QĐ-BYTngày 05/3/2007 của Bộ Y tế, do đó Chi cục Hải quan ga Yên Viên yêu cầu doanhnghiệp đăng ký kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm là đúng quy định.

2. Hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng phải kiểm tra vệ sinhan toàn thực phẩm thì phải đăng ký kiểm tra theo từng lô hàng nhập khẩu. Trườnghợp doanh nghiệp đăng ký, được cơ quan kiểm tra xác nhận cho hàng hoá nhập khẩutheo một hoặc nhiều hợp đồng thì áp dụng để làm thủ tục nhập khẩu cho lượnghàng hoá tương ứng được xác nhận.

3. Trường hợp mặt hàng hoá chất PAC, nếu qua phân tích, giámđịnh kết luận mặt hàng này không có công dụng dùng trong chế biến thực phẩm thìCông ty có thể đề nghị với Bộ Y tế loại trừ mặt hàng này (trong mã số3824.90.90.00) không thuộc đối tượng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm theoQuyết định 818/QĐ-BYT nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh