BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1049/TCHQ-GSQL
V/v Kiểm tra chất lượng xe đạp điện nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Ngày 15/08/2008, Tổng cục Hảiquan có công văn số 3954/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan tỉnh An Giang (có đăngTrang Website Hải quan) hướng dẫn về đối tượng kiểm tra chất lượng đối với 3mặt hàng: Xe đạp cao cấp, xe đạp điện, xe điện.

Sau khi rà soát, đối chiếu lạiđối tượng quy định tại mục 13, phần 5, Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểmtra về chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày07/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó xe đạp điện khi nhập khẩu khôngphải kiểm tra chất lượng.

Tổng cục thông báo để đơn vịbiết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường