ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1049/UBND-GT
V/v tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện mô hình “khoán quản” công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- UBND quận Hoàn Kiếm;
- Sở Giao thông vận tải;
- Công an Thành phố.

UBND Thành phố nhận được báo cáosố 263/BC-STC-KTLN ngày 21/01/2009 của Sở Tài chính về kết quả kiểm tra cácdoanh nghiệp trông giữ xe trên địa bàn quận Hoàn Kiếm do Đoàn kiểm tra liênngành của Thành phố thực hiện.

Về một số nội dung đề xuất, kiếnnghị của Đoàn kiểm tra liên ngành, UBND Thành phố có ý kiến như sau:

1. UBND quận Hoàn Kiếm tiếp tụcthực hiện việc phổ biến, tuyên truyền trong nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệptrên địa bàn về các quy định của UBND Thành phố về quản lý, sử dụng hè phố,lòng đường; mục tiêu, yêu cầu của việc thực hiện mô hình “khoán quản” trongcông tác quản lý trật tự đô thị, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhận“khoán quản”.

Thường xuyên kiểm tra việc thựchiện “khoán quản” của các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụngdiện tích trông giữ xe ngoài phạm vi cho phép; sắp xếp xe không ngay ngắn,thẳng hàng, không dành lối đi cho người đi bộ trên hè phố; thu phí trông giữ xequá quy định, sử dụng vé không đúng quy định hoặc không xé vé ….

Rà soát lại các điểm cho phép trônggiữ ô tô, xe đạp, xe máy, các điểm được phép đỗ, dừng ô tô để điều chỉnh lạiquy mô, vị trí cho phù hợp, giảm bớt số điểm và diện tích hè phố trông giữ xemáy, xe đạp, điểm trông giữ, điểm đỗ, dừng ô tô tại các tuyến phố thường xảy raùn tắc giao thông như: Hai Bà Trưng, Tràng Thi, Hàng Trống, Nhà Thờ, khu vựcxung quanh hồ Hoàn Kiếm …..

Rà soát, đánh giá năng lực củacác doanh nghiệp tham gia nhận “khoán quản”, bảo đảm doanh nghiệp có đủ điềukiện về nhân lực, bộ máy quản lý để thực hiện, tránh tình trạng doanh nghiệpgiao khoán lại cho tổ chức, cá nhân trông giữ không đảm bảo các điều kiện, quyđịnh của Thành phố; chỉ đạo doanh nghiệp chấn chỉnh về ý thức, thái độ phục vụcủa người lao động; trách nhiệm bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự đô thị tại khuvực đã được giao quản lý …

Chỉ đạo các doanh nghiệp, UBNDcác phường, các phòng ban của Quận tăng cường sự phối hợp trong quản lý trật tựđô thị; có cơ chế phân định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp, của chính quyềntrong công tác bảo đảm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại khu vực, tuyếnphố giao cho doanh nghiệp quản lý.

2. Sở Giao thông vận tải, Côngan Thành phố chỉ đạo Thanh tra giao thông vận tải, Cảnh sát trật tự, Cảnh sátgiao thông tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm tại các điểm trônggiữ xe đạp, xe máy, ô tô và các vi phạm về đỗ, dừng xe, để xe không đúng quyđịnh trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm; phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm để có biệnpháp điều chỉnh, khắc phục kịp thời các vi phạm trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư TU; (để báo cáo)
- Thường trực TU; (để báo cáo)
- Thường trực UBND TP; (để báo cáo)
- Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo; (để báo cáo)
- Đ/c: PCT Nguyễn Văn Khôi;
- Các sở: TT&TT, VHTT&DL, Công thương;
- UBND các quận, huyện, TP trực thuộc;
- Đ/c CVP, PVP Phạm Chí Công;
- VPUB: GT, GTHoàng;
- Lưu VT, GTThắng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi