ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1049/UBND -TC
V/v: Đính chính văn bản.

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra Văn bản Bộ tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế;
- UBND huyện Cát Tiên

Do sơ suất trong khâu soạn thảo, nên Bảng giá cácloại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theoQuyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng có saisót.

UBND tỉnh Lâm Đồng xin đính chính và đề nghị điềuchỉnh 01 (một) vị trí đất tại Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyệnCát Tiên, tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: nghìnđồng/m2

Số TT

Khu vực, đường, đoạn đường

Đơn giá đã ban hành

Đơn giá đề nghị điều chỉnh

II

Xã Phù Mỹ:

Khu vực I:

1. Đường Phạm Văn Đồng (Từ đoạn số 1 đến đoạn số 6)

- Vị trí 1

4

Từ đất ông Lê Thành Cang đến hết đất ông Phan Văn Cương và từ đất ông Lê Thành Cang đến hết đất ông Lê Thành Phước

600

800

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghịcác đơn vị có liên quan điều chỉnh theo nội dung trên./

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Yên