VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10495/VPCP-KTTH
V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường;
- Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 8339/TTr-BCT ngày 18 tháng 9 năm 2013 và Tờ trình số 10375/TTr-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu tập trung đối với những vấn đề mới bổ sung về hệ thống phân phối, nguyên tắc điều hành giá bán lẻ xăng dầu, quy định về giá và cơ chế khuyến khích sử dụng xăng sinh học E5 như đề xuất của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 10375/TTr-BCT Văn bản tham gia ý kiến gửi đến Bộ Công Thương trước ngày 20 tháng 12 năm 2013.

2. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

a) Phân tích rõ hệ thống phân phối hiện hành với tỷ lệ các hình thức phân phối, cần tính đến thời hạn cho phép khi đưa việc cấp phép Tổng đại lý vào;

b) Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan và hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

(Xin gửi kèm theo: Tờ trình số 10375/TTr-BCT ngày 14/11/2013 và số 8339/TTr-BCT ngày 18/9/2013 của Bộ Công Thương, dự thảo Nghị định; hồ sơ, tài liệu liên quan)

>> Xem thêm:  Nên làm đơn khởi kiện hay đơn trình báo công an ? Thủ tục, quy trình khởi kiện theo quy định mới ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

>> Xem thêm:  Đơn phương chấm dứt Hợp đồng thuê cửa hàng như thế nào ? Khi nào được áp dụng bất khả kháng ?