BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10499/TCHQ-VP
V/v đính chính Quyết định số 2441/QĐ-TCCH

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh,thànhphố.

Tổng cục Hải quan xin đính chính nội dung Quyết địnhsố 2441/QĐ-TCHQ ngày 15/08/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việcban hành quy trình giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuthương mại tại khu vực ga hàng hóa quốc tế thuộc cửa khẩu cảng hàng không, sânbay quốc tế áp dụng hệ thống thông quan tự động, như sau:

Tại Điều 2 Quyết định số 2441/QĐ-TCHQ nêu trên:“Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành k từ ngày ... tháng ... năm 2014” nay xin được đính chính lại là“Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký..”.

Tổng cục Hải quan Việt Nam thông báo đ các đơn vị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
-Lưu: VT, VP, GSQL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Lịch