BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 104TCT/NV5
V/v thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 14468/CT-TTr đề ngày 19/9/2002 của Cục thuế thành phố Hà nội về thuế đối với các Nhà thầu nước ngoài, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ tài chính thì Nhà thầu chính là Công ty nước ngoài thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hướng dẫn tại phần B Thông tư 169/1998/TT-BTC nêu trên. Doanh thu tính thuế là toàn bộ doanh thu chưa có thuế GTGT mà Nhà thầu chính nhận được theo hợp đồng.

Trường hợp Nhà thầu chính nêu trên (kể cả trường hợp Nhà thầu chính được miễn thuế TNDN theo các Hiệp định, thoả thuận đã ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước) ký hợp đồng giao bớt một phần công việc cho các Nhà thầu phụ nước ngoài (các Nhà thầu phụ này không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, không kê khai nộp thuế tại Việt Nam) thì mỗi lần thanh toán tiền cho các Nhà thầu phụ nước ngoài, Nhà thầu chính phải khấu trừ, nộp thay thuế GTGT, thuế TNDN và thực hiện việc quyết toán thuế theo quy định đối với bên Việt Nam ký hợp đồng được hướng dẫn tại Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên (do Nhà thầu chính kê khai nộp thuế tại Việt Nam và trực tiếp ký hợp đồng với Nhà thầu phụ nước ngoài). Số thuế GTGT đã khấu trừ, nộp thay cho các Nhà thầu phụ nước ngoài là số thuế GTGT đầu vào của Nhà thầu chính và được khấu trừ theo qui định. Tổng giá trị thanh toán theo họp đồng cho các Nhà thầu phụ nước ngoài, kể cả các khoản thuế khấu trừ nộp thay là chi phí của Nhà thầu chính và do Nhà thầu chính tự chịu.

2. Về việc xác định nghĩa vụ thuế của Nhà thầu phụ nước ngoài trường hợp Nhà thầu chính được miễn toàn bộ các loại thuế;

a. Thuế GTGT: Việc hoàn thuế GTGT đối với các dự án ODA chỉ áp dụng đối với Nhà thầu chính hoặc chủ dự án. Vì vậy, Nhà thầu phụ nước ngoài phải thực hiện thuế GTGT theo qui định hiện hành.

b. Thuế TNDN:

Nếu Hiệp định tài trợ qui định việc miễn thuế TNDN chỉ áp dụng cho Nhà thầu chính nước ngoài thì các Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN theo qui định hiện hành.

Nếu Hiệp định tài trợ qui định tất cả các Nhà thầu, kể cả Nhà thầu phụ nước ngoài được miễn thuế TNDN do cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho dự án ODA thì các Nhà thầu phụ nước ngoài được miễn thuế TNDN theo Hiệp định.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà nội được biết và thực hiện. Trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị nêu trường hợp cụ thể để Tổng cục thuế hướng dẫn./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến