BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 105/BXD-KTQH
V/v: giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định 37/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Phòng Quản lý Đô thị thị xã HồngLĩnh

Phúc đáp công văn số 16/QLĐT ngày 20/9/2010 của phòng Quảnlý Đô thị thị xã Hồng Lĩnh đề nghị giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện LuậtQuy hoạch đô thị (gọi tắt là Luật) và Nghị định 37/2010/NĐ-CP Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 và khoản 3 Điều 44 củaLuật Quy hoạch đô thị: việc tổ chức lập và phê duyệt các nhiệm vụ và đồ án quyhoạch phân khu thuộc địa giới hành chính của thị xã Hồng Lĩnh thuộc thẩm quyềncủa UBND thị xã Hồng Lĩnh. Trước khi UBND thị xã phê duyệt nhiệm vụ và đồ ánquy hoạch cần có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng Hà Tĩnh là cơquản lý quy hoạch đô thị cấp tỉnh. Theo quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luậtnói trên: việc thẩm định các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu thuộc địagiới hành chính thị xã Hồng Lĩnh thuộc trách nhiệm của Phòng Quản lý đô thị thịxã Hồng Lĩnh.

2. Luật Quy hoạch đô thị quy định việc UBND các thị xã chịutrách nhiệm tổ chức lập quy hoạch và phê duyệt các nhiệm vụ và đồ án quy hoạchphân khu, quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính của mình nhằm đảm bảovai trò và trách nhiệm của UBND các thị xã trong quá trình chỉ đạo tổ chức lậpcũng như phê duyệt quy hoạch, đảm bảo chất lượng sản phẩm quy hoạch đáp ứng yêucầu phát triển đô thị của thị xã.

3. Các quy định tại Luật Quy hoạch đô thị và các văn bảnhướng dẫn kèm theo là cơ sở pháp lý để các cấp chính quyền tại các địa phươngtriển khai thực hiện.Việc cơ quan kiểm soát tài chính không chấp nhận việc thựchiện theo các quy định của Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn kèmtheo là trái với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Đề nghịPhòng quản lý Đô thị thị xã Hồng Lĩnh báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơnvị liên quan nghiên cứu và thực hiện đúng theo quy định của Luật Quy hoạch đôthị, tránh gây các vướng mắc ảnh hưởng đến công tác phát triển cũng như quản lýđô thị của địa phương.

Trên đây các ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Phòng Quản lýĐô thị thị xã Hồng Lĩnh nghiên cứu và triển khai thực hiện.


Nơi nhận:
 Như trên;
Thứ trưởng N.Đ. Toàn (để b/c)
UBND tỉnh Hà Tĩnh;
Sở Xây dựng Hà Tĩnh;
Lưu VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vương Anh Dũng