BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 105/BXD-KTXD
V/v: Chi phí các công trình tạm phục vụ thi công và chi phí phục vụ thi công tại công trường.

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2008

Kính gửi: Ban quản lý Các dự án giao thông 9

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1362/DHDA1 ngày 01/7/2008 củaBan quản lý Các dự án giao thông 9 về chi phí các công trình tạm phục vụ thicông và chi phí phục vụ thi công tại công trường. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Đối với các công trình giao thông như cầu lớn, bến cảng,hầm... để phục vụ thi công các công trình chính, cần có các công trình tạm,công trình phụ trợ phục vụ thi công công trình chính như san lấp mặt bằng, xâydựng bãi đúc cấu kiện (cọc, dầm dự ứng lực), hệ thống đường thi công, điệnnước, nhà xưởng... phải có thiết kế thì chi phí xây dựng các công trình tạmphục vụ thi công này được xác định bằng dự toán chi phí xây dựng như đối vớicác hạng mục công trình xây dựng. Các chi phí phục vụ thi công tại công trườngcủa nhà thầu như cấp điện cục bộ, cấp nước... đã được tính trong chi phí chungqui định tại Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng Hướngdẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ban quản lý Các dự án giao thông 9 căn cứ hướng dẫn nêu trênđể thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ KINH TẾ XÂY DỰNGPhạm Văn Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).