BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 105/BXD-QLN
V/v Trả lời VPCP về kiến nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện các chương trình nhà ở tại các tỉnh ĐBSCL.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 9262/VPCP-KTN ngày 29/12/2009 của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng cóý kiến về kiến nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại công văn số 47-BC/BCĐTNBngày 18/12/2009 gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện cácQuyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cưvà nhà ở vùng ngập lũ (giai đoạn 2); đề án hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, hộnghèo người dân tộc và nhà ở cho sinh viên tại các tỉnh, thành phố vùng đồngbằng sông Cửu Long. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

I. Về các kiến nghị liên quanđến việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ởvùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2)

1. Về kiến nghị tăng suất đầu tưtôn nền, đắp bờ bao:

Hiện nay các địa phương đangtriển khai thực hiện các dự án cụm, tuyến dân cư (giai đoạn 2) nhưng tiến độthực hiện còn chậm. Các địa phương mới khởi công tôn nền được 71/185 dự án, đạt38%; trong đó 19/185 dự án hoàn thành tôn nền, đạt 10,2%.

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã phối hợpvới các Bộ, ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế thấy rằngmột trong các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả đạt được còn thấp là các địaphương gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do giá bồithường giải phóng mặt bằng tăng cao, nhất là sau khi Nghị định số 69/2009/NĐ-CPngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giáđất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được ban hành; đồng thờigiá tôn nền, đắp bờ bao tại các địa phương cũng tăng cao so với trước đây.

Để giúp các địa phương tháo gỡkhó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 120/TTr-BXD ngày 28/12/2008 gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép điều chỉnhsuất đầu tư tôn nền, đắp bờ bao để đảm bảo phù hợp với thực tế.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phốihợp với các Bộ, ngành liên quan và địa phương tính toán cụ thể suất đầu tư tônnền, đắp bờ bao đảm bảo phù hợp với thực tế, trình Thủ tướng xem xét, quyếtđịnh.

2. Về kiến nghị có chính sách ưuđãi về lãi suất cho vay đối với những dự án cấp thiết về nước sạch, xử lý rácvà vệ sinh môi trường trong cụm, tuyến dân cư:

Theo quy định tại Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt bổ sung các dự ánđầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ởvùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long thì nguồn vốn đầu tư xây dựng các côngtrình thu gom rác và các công trình kè chống sạt lở các cụm, tuyến dân cư vaytừ Ngân hàng Phát triển Việt Nam với lãi suất hiện hành. Tuy nhiên, do lãi suấtcao nên đến nay chưa có địa phương nào vay vốn để thực hiện. Vì thế, việc xâydựng các công trình thu gom rác và công trình kè chống sạt lở các cụm, tuyếnhầu như chưa triển khai được. Tình trạng rác thải ứ đọng, gây ô nhiễm môitrường trong cụm, tuyến dân cư ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộngđồng dân cư; đồng thời các cụm, tuyến dân cư tại các khu vực ngập sâu dễ bị sạtlở khi có lũ về, ảnh hưởng đến an toàn, ổn định cuộc sống của người dân; vì vậyđề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các địa phương được vay vốn với lãi suấtưu đãi để thực hiện.

3. Về kiến nghị bổ sung vốn đểxây dựng cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2 trong năm 2010:

Để các địa phương sớm có vốnthực hiện các dự án cụm, tuyến dân cư (giai đoạn 2) đảm bảo tiến độ, Bộ Xâydựng đã có công văn số 2266/BXD-QLN ngày 16/10/2009 gửi Thủ tướng Chính phủ đềnghị cấp vốn từ nguồn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng Chương trình xâydựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long là 196,41tỷ đồng. Đây là số vốn còn thiếu theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủduyệt cho giai đoạn 2 của Chương trình.

4.Về kiến nghị tăng mức cho cáchộ dân vay làm nhà ở trong cụm, tuyến dân cư:

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ kiến nghịnâng mức cho vay làm nhà ở cho các hộ dân vào ở trong cụm, tuyến dân cư từ mức8 triệu đồng/hộ lên mức 15 triệu đồng/hộ. Đề nghị không kiến nghị giải quyếtvấn đề này nữa, vì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt mức vay 15 triệu đồng/hộ đểlàm nhà ở đối với tất cả các hộ dân thuộc đối tượng vào ở trong các cụm, tuyếndân cư (giai đoạn 2) cũng như các hộ dân thuộc đối tượng chưa vào ở trong cáccụm, tuyến dân cư trong giai đoạn 1 của Chương trình.

II. Về các kiến nghị liênquan đến việc triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

1. Về kiến nghị mở rộng đốitượng được hỗ trợ nhà ở:

Hiện nay trên thực tế tại nhiềuđịa phương trên cả nước có nhiều hộ nghèo, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông,lâm, ngư nghiệp; hiện đang sinh sống tại các thôn, bản, làng, xã trực thuộcphường, thị trấn, thị xã. Trong số hộ nói trên có một bộ phận hộ nghèo có khókhăn về nhà ở, cần được hỗ trợ để có nhà ở ổn định, an toàn. Ngoài ra, một sốhộ dân đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở nhưng vừa qua đã bị sập đổ hoàn toàn dothiên tai và hoả hoạn gây ra, vì vậy số hộ này lại trong tình trạng không cónhà ở. Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 120/TTr-BXD ngày 28/12/2008 gửi Thủ tướngChính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép các đối tượng trên đượchỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg

2. Về kiến nghị tạm ứng vốn đểthực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trong năm 2010:

Căn cứ ý kiến kết luận của PhóThủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị sơ kết một nămthực hiện Nghị quyết 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về hỗ trợ giảm nghèo nhanhvà bền vững của Chính phủ thì trong năm 2010 tiếp tục thực hiện chính sách hỗtrợ hộ nghèo về nhà ở, đối với những địa phương làm nhanh, Trung ương sẽ bố tríđủ vốn để làm xong trước, không chờ đến năm 2012 như quy định tại Quyết định167/2008/QĐ-TTg Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, đồng thời căn cứsố lượng hộ nghèo còn lại và căn cứ kết quả đã thực hiện trong năm 2009 của cácđịa phương, Bộ Xây dựng lập kế hoạch thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo năm2010, trong đó ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng là người có công với cáchmạng, hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn lại chưa được hỗ trợ trong năm 2009, hộcư trú trong vùng thường xuyên bị thiên tai và hộ có hoàn cảnh khó khăn vớitổng số trên 190.000 hộ. Vốn ngân sách trung ương để thực hiện hỗ trợ nhà ở chosố hộ trên là 1.500 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội là 1.584 tỷđồng.

III. Về kiến nghị liên quanđến thực hiện Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chínhphủ Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên cáctrường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê.

Về kiến nghị tạm ứng vốn để xâydựng nhà ở cho sinh viên năm 2010:

Trong năm 2009 Thủ tướng Chínhphủ đã phê duyệt phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 3.500 tỷ đồng đểthực hiện các dự án phát triển nhà sinh viên. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phốihợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án nhà ởsinh viên cũng như kế hoạch vốn để thực hiện các dự án năm 2010 và giai đoạn2011-2015 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về những kiến nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại công văn số 47-BC/BCĐTNBngày 18/12/2009 gửi Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp,báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam